Informare protecția datelor
  1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.ma-moot.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea SPURI TRANS S.R.L., cu sediul în Com. Zimandu Nou, Arad, Zimandu Nou 317425 înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J02/1590/2007, cod unic de înregistrare 22314365, în calitate de operator (“Operatorul”).

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății.

  1. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail acum@ma-moot.ro sau prin poștă la adresaCom. Zimandu Nou, Arad, Zimandu Nou 317425 în atenția desemnatului pentru protecția datelor SPURI TRANS S.R.L.

  1. Informațiile colectate

Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

  1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare (inclusiv fuziunea, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către organizația succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele către o terță persoană în cazul în care o prevedere imperativă a legii o impune.

  1. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

  1. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

  1. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

  1. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresă  de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularului de contact.

  1. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.